EKO TURIZAM

Ekoturizam se odvija u nenarušenim prirodnim područjima.

Predstavlja oblik turizma koji teži zaštiti životne sredine i očuvanju biodiverziteta, omogućava edukaciju turista o važnosti očuvanja životne sredine, korišćenju obnovljivih izvora energije, održava dobrobit lokalnog stanovništva, i negovanja zdravih stilova života. Naglasak je na učenju o prirodnim i kulturnim resursima nekog područja. Uključuje raznovrsne aktivnosti, kao što su putovanje kroz planinu, poseta jedinstvenim ekosistemima, razgledanje životinjskog sveta i sl.

EKO SMEŠTAJ

Ekološki centar „Radulovački“

Ekološki centar „Radulovački“ se sastoji iz dve zgrade. Stariji deo objekta je zaštićen kao kulturno-istorijski spomenik, a noviji, moderniji deo predstavlja jedan od prvih primera energetski efikasnih zgrada u Srbiji, izgrađenih po principima održive arhitekture. Centar koristi solarnu i geotermalnu energiju, dajući posetiocima dobar primer upotrebe obnovljivih izvora energije. Prilikom gradnje je korićen građevinski materijal i drvenarija koji obezbeđuju energetsku efikasnost.

Planinarski dom „Stražilovo“

Planinarski dom „Stražilovo“ je izgrađen od energetski efikasnih materijala, ima dobru toplotnu izolaciju, poseduje prečistač otpadnih voda, sistem solarnih panela za dobijanje tople potrošne vode i arboretum drvenastih i žbunastih vrsta u svojoj okolini, a u planu je izgradnja reciklažnog dvorišta.

Eko-kamping odmorište „Fruška gora“

Eko-kamping odmorište „Fruška gora“ je prvo takve vrste sagrađeno u ovom nacionalnom parku, ali i u Srbiji. Odlikuje ga primena principa održivosti, sa što manjim štetnim uticajem na prirodu, a pri izgradnji su korišćeni prirodni materijali iz neposredne okoline, energija koju koristi je obnovljiva, a poseduje i prečistač otpadnih voda.

EKO PRINCIPI

S obzirom da je Ekološki centar „Radulovački“ smešten nedaleko od Nacionalnog parka „Fruška gora“ i reke Dunav, trudili smo se da naše programe i usluge kreiramo tako da doprinose očuvanju životnog okruženja, uz uvazavanje ekoloških principa:

• Od 2012. godine u sklopu Ekološkog centra nalazi se održiva zgrada izvedena po principima održive arhitekture, koja koristi obnovljive izvore energije: energiju zemlje za zagrevanje i hlađenje objekta i energiju sunca za zagrevanje tople potrošne vode.

• Infrastruktura je razvijena u skladu sa životnom sredinom, štitimo biljni i životinjski svet, uklapamo se u prirodno i kulturno okruženje.

• Unapred kreiramo planove i strategije u saradnji sa stručanjacima u cilju održivog upravljanja pirodnim resursima.

• Naglašavamo upotrebu osnovnih prirodih i društvenih studija kao i dugoročnih programa nadgledanja, da bi se procenili i minimizirali uticaji.

• Pažljivo postupamo sa komunalnim otpadom i otpadnim vodama.

• Primenjujemo i pružamo programe ekološkog obrazovanja i vaspitanja zaposlenih i turista.

• Naši programi i usluge su ekološki održivi, poučni, korisni i predstavljaju jedinstven doživljaj za posetioce.

• Imaju minimalan uticaj na životnu sredinu tokom korišćenja.

• Štite prirodne i kulturne komponente svog okruženja.

pustolovEKOTURIZAM